header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในหมู่เกาะมาร์แชลล์
ข้อควรทราบ
หมู่เกาะมาร์แชลล์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในหมู่เกาะมาร์แชลล์อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ 100% และเป็นบริษัทจำกัด สามารถก่อตั้งได้โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว ซึ่งอาจเป็นกรรมการคนเดียวของบริษัทได้ มีขั้นตอนการจดทะเบียนที่รวดเร็ว ไม่มีข้อกำหนดในการยื่นบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ รายชื่อกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่จะไม่อยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะใดๆ ด้วย สามารถแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
ควบคุมดูแลโดยพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands Business Corporations Act: BCA) ซึ่งคล้ายกับกฎหมายบริษัทในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ไม่ใช่
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
บริษัทที่จดทะเบียนในสถานะบริษัทต่างประเทศไม่ต้องยื่นบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบ ขอคืนภาษีรายปี หรือยื่นบันทึกทางการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทใดๆ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่ ตามมาตรา 80 ของกฎหมายสมาคมหมู่เกาะมาร์แชลล์
การเก็บภาษี
ไม่เก็บภาษีผลกำไรนอกอาณาเขต
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
1 ถึง 2 วัน*
ความมั่นคง
หมู่เกาะมาร์แชลล์มีกฎระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองสินทรัพย์ที่ไว้วางใจได้
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
GMT +12
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียนมาตรฐาน: 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 500 หุ้นโดยไม่มีมูลค่าที่ตราไว้
เรียกชำระขั้นต่ำ: 1 ดอลลาร์สหรัฐ
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ใช่
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง/ รับรองนิติกรณ์เอกสาร การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และบิลค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน** และต้องใช้แผนธุรกิจโดยย่อ

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร