dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การเลิกบริษัท

Company Dissolution

การเลิกบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่บริษัทจะสิ้นสุดสภาพการดำรงอยู่ ในการที่จะเลิกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC) โดยความสมัครใจ จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดดังต่อไปนี้

ในการที่จะเริ่มต้นกระบวนการเลิกบริษัท ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน (หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจและความซับซ้อน) จำเป็นต้องมีการประกาศความสามารถในการชำระหนี้และหลักฐานว่าบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินใดๆ

ดังนั้น หากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินใดๆ บริษัทจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  • 1. รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร/ หนังสือปิดบัญชีจากธนาคาร
  • 2. คำประกาศที่ลงชื่อโดยกรรมการบริษัท/ เจ้าของที่ได้รับผลประโยชน์ว่าบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินใดๆ
  • 3. มติในการเลิกบริษัทที่ลงชื่อโดยกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีด้วย
  • 4. แผนการเลิกบริษัทที่ลงชื่อโดยกรรมการบริษัท.

จะต้องส่งเอกสารข้างต้นไปยังตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียนของบริษัทภายใน 21 วันหลังจากการลงมติ โดยตัวแทนจะทำการจัดเตรียมและยื่นคำขอ พร้อมด้วยมติฉบับคัดย่อและแผนการเลิกบริษัทให้แก่นายทะเบียน นายทะเบียนจะทำการจดทะเบียนเลิกบริษัท และหลังจากนั้นผู้ชำระบัญชีจะเผยแพร่ประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายใน 40 วันหลังจดทะเบียนเลิกกิจการ นอกจากนี้ ยังต้องเผยแพร่ประกาศฉบับเดียวกันในประเทศที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีกิจกรรมใดๆ และมอบสำเนาเอกสารให้แก่นายทะเบียนด้วย

จากนั้น ผู้ชำระบัญชีจะออกแถลงการณ์ซึ่งจะได้รับการจดทะเบียนกับนายทะเบียน หลังจากนั้น นายทะเบียนจะออกใบรับรองการเลิกบริษัท
 
ค่าใช้จ่ายในการเลิกบริษัทของเราอยู่ที่ 2,550 ยูโร
 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลิกบริษัท

1. บริษัทใดๆ สามารถขอเลิกบริษัท/ ถอนทะเบียนได้หรือไม่?

ได้ บริษัทใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอำนาจใด สามารถขอเลิกบริษัทได้ SFM สามารถจัดการกระบวนการเลิกบริษัทให้คุณได้ โดยราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจ และขึ้นอยู่กับปริมาณงานด้านบัญชีหากมีความจำเป็นด้วย


2. ข้อกำหนดในการเลิกบริษัทมีอะไรบ้าง?

ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจและกระบวนการที่เลือก บริษัทต้องมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนที่จะทำเรื่องขอเลิกบริษัท:

  • ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรตกลงที่จะเลิกบริษัทอย่างเป็นทางการ
  • บริษัทไม่ควรมีสินทรัพย์คงค้างหรือหนี้สินใดๆ
  • บริษัทไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ


3.บริษัทจำเป็นต้องยื่นผลตอบแทนประจำปีคงค้างทั้งหมดก่อนที่จะยื่นคำขอถอนทะเบียน/ เลิกบริษัทหรือไม่?

ใช่ โดยทั่วไป บริษัทต้องยื่นผลตอบแทนประจำปีและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายบริษัทที่บังคับใช้โดยทั่วไปจนกว่าบริษัทจะถูกเลิก การไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้อาจก่อให้เกิดผลที่ตามมาต่างๆ เช่น ทำให้ไม่สามารถถอนทะเบียน/ เลิกบริษัทได้ หรือทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะถูกดำเนินคดีได้


4. ฉันจะกู้คืนบริษัทที่ถูกถอนทะเบียนแล้วได้อย่างไร?

สามารถขอกู้คืนต่อนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องได้ SFM สามารถจัดการกระบวนการนี้ให้คุณได้ หากบริษัทของคุณถูกขีดชื่อออกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าชื่อของบริษัทอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป


5. ความแตกต่างระหว่างการเลิกกิจการ การเลิกบริษัท และการขีดชื่อบริษัทออกคืออะไร?

การเลิกกิจการ คือ กระบวนการชำระบัญชีและชำระสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้หนี้สินที่มีอยู่หมดไป และทำให้สามารถแจกจ่ายสินทรัพย์สุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลิกบริษัท
การเลิกบริษัท: การเลิกบริษัท คือ กระบวนการทั้งหมดในการปิดบริษัทลงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การเลิกกิจการไปจนถึงการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน ซึ่งมีจุดประสงค์ในการคุ้มครองคุณจากความรับผิดต่างๆ ในอนาคต
การขีดชื่อบริษัทออก หมายถึง การที่นายทะเบียนบริษัทขีดชื่อของบริษัทออกจริงๆ เมื่อมีมูลเหตุอันสมควรให้พิจารณาว่า บริษัทไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนอีกต่อไป การขีดชื่อบริษัทออกอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ เช่น เนื่องจากไม่สามารถรักษาสถานะทางธุรกิจที่ดีได้เป็นเวลานาน หรือเนื่องมาจากกระบวนการเลิกบริษัท/ ถอนทะเบียน การขีดชื่อบริษัทออกเป็นอำนาจตามกฎหมายและความรับผิดชอบของนายทะเบียน

6. การเลิกบริษัทใช้เวลานานเท่าใด?

ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจในการจัดตั้งบริษัท คือ ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสถานะทางธุรกิจของบริษัท ในกรณีทั่วไปที่บริษัทไม่มีหนี้สินใดๆ และเอกสารทั้งหมดเป็นปัจจุบัน โดยทั่วไปกระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน ส่วนในกรณีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น กระบวนการอาจใช้เวลาสูงสุดหนึ่งปี

7. ฉันจะได้รับเอกสารใดเมื่อบริษัทของฉันถูกเลิกแล้ว?

เอกสารที่เป็นมาตรฐานที่สุด คือ ใบรับรองการเลิกบริษัท (Certificate of Dissolution) ที่ออกให้โดยนายทะเบียนบริษัท

 
Stars