header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
เราช่วยให้การจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในลัตเวีย
ข้อควรทราบ
รูปแบบธุรกิจที่พบได้บ่อยที่สุดในลัตเวีย คือ บริษัทจำกัดแบบ limited liability company [SIA] ไม่มีภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป ส่วนผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรปจะมีอัตราภาษีเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 15 เท่านั้น
ลักษณะสำคัญ
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทจำกัดแบบ Limited Liability Company
กฎหมายบริษัท
สำนักงานจดทะเบียนบริษัท (Registrar of Enterprises) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายการพาณิชย์ของลัตเวีย (Commercial Law of Latvia)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เมื่อมีการจดทะเบียน ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัททั้งหมดจะปรากฎอยู่ในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะ เราสามารถแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้า
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ลัตเวียรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ใช่
การเก็บภาษี
อัตราภาษีที่ต่ำมากในยุโรป (ร้อยละ 15) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 21 ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบบัญชี
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ยูโร
เวลาในการจัดตั้ง
ลัตเวียมีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 3 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ยกเว้นผู้ถือหุ้นจะเป็นนิติบุคคล
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนก็เพียงพอต่อการจัดตั้งบริษัท
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน หนังสือรับรองจากธนาคารของคุณ (ทั้งหมดเป็นฉบับจริง) รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**ข่าวสารเขตอำนาจ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร