dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

คำถามเกี่ยวกับการเลิกบริษัท

บริษัทใดๆ สามารถขอเลิกบริษัท/ ถอนทะเบียนได้หรือไม่?

top
ได้ บริษัทใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอำนาจใด สามารถขอเลิกบริษัทได้ SFM สามารถจัดการกระบวนการเลิกบริษัทให้คุณได้ โดยราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจ และขึ้นอยู่กับปริมาณงานด้านบัญชีหากมีความจำเป็นด้วย

ข้อกำหนดในการเลิกบริษัทมีอะไรบ้าง?

top
ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจและกระบวนการที่เลือก บริษัทต้องมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนที่จะทำเรื่องขอเลิกบริษัท:
  • ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรตกลงที่จะเลิกบริษัทอย่างเป็นทางการ
  • บริษัทไม่ควรมีสินทรัพย์คงค้างหรือหนี้สินใดๆ
  • บริษัทไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ

บริษัทจำเป็นต้องยื่นผลตอบแทนประจำปีคงค้างทั้งหมดก่อนที่จะยื่นคำขอถอนทะเบียน/ เลิกบริษัทหรือไม่?

top
ใช่ โดยทั่วไป บริษัทต้องยื่นผลตอบแทนประจำปีและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายบริษัทที่บังคับใช้โดยทั่วไปจนกว่าบริษัทจะถูกเลิก การไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้อาจก่อให้เกิดผลที่ตามมาต่างๆ เช่น ทำให้ไม่สามารถถอนทะเบียน/ เลิกบริษัทได้ หรือทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะถูกดำเนินคดีได้

ฉันจะกู้คืนบริษัทที่ถูกถอนทะเบียนแล้วได้อย่างไร?

top
สามารถขอกู้คืนต่อนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องได้ SFM สามารถจัดการกระบวนการนี้ให้คุณได้ หากบริษัทของคุณถูกขีดชื่อออกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าชื่อของบริษัทอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ความแตกต่างระหว่างการเลิกกิจการ การเลิกบริษัท และการขีดชื่อบริษัทออกคืออะไร?

top
การเลิกกิจการ คือ กระบวนการชำระบัญชีและชำระสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้หนี้สินที่มีอยู่หมดไป และทำให้สามารถแจกจ่ายสินทรัพย์สุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลิกบริษัท

การเลิกบริษัท: การเลิกบริษัท คือ กระบวนการทั้งหมดในการปิดบริษัทลงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การเลิกกิจการไปจนถึงการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน ซึ่งมีจุดประสงค์ในการคุ้มครองคุณจากความรับผิดต่างๆ ในอนาคต

การขีดชื่อบริษัทออก หมายถึง การที่นายทะเบียนบริษัทขีดชื่อของบริษัทออกจริงๆ เมื่อมีมูลเหตุอันสมควรให้พิจารณาว่า บริษัทไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนอีกต่อไป การขีดชื่อบริษัทออกอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ เช่น เนื่องจากไม่สามารถรักษาสถานะทางธุรกิจที่ดีได้เป็นเวลานาน หรือเนื่องมาจากกระบวนการเลิกบริษัท/ ถอนทะเบียน การขีดชื่อบริษัทออกเป็นอำนาจตามกฎหมายและความรับผิดชอบของนายทะเบียน

การเลิกบริษัทใช้เวลานานเท่าใด?

top
ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจในการจัดตั้งบริษัท คือ ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสถานะทางธุรกิจของบริษัท ในกรณีทั่วไปที่บริษัทไม่มีหนี้สินใดๆ และเอกสารทั้งหมดเป็นปัจจุบัน โดยทั่วไปกระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน ส่วนในกรณีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น กระบวนการอาจใช้เวลาสูงสุดหนึ่งปี

ฉันจะได้รับเอกสารใดเมื่อบริษัทของฉันถูกเลิกแล้ว?

top
อกสารที่เป็นมาตรฐานที่สุด คือ ใบรับรองการเลิกบริษัท (Certificate of Dissolution) ที่ออกให้โดยนายทะเบียนบริษัท

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: SFM Corporate Services และบริษัทในเครือจะไม่ให้คำแนะนำด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านบัญชี เนื้อหาที่ SFM Corporate Services และ th.sfm.com มอบให้นั้น ได้จัดเตรียมไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อมอบคำแนะนำ และไม่ควรยึดเป็นคำแนะนำด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านบัญชี คุณควรรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านบัญชีของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านบัญชีของคุณ
ไม่มีข้อความใดบนหน้าเว็บนี้ที่สามารถตีความว่าเป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการให้บริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้

จดทะเบียนบริษัทของคุณ
Stars