dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ระบบภาษีในสิงคโปร์

เป็นการเก็บภาษีประเภทใด?

การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตในสิงคโปร์ให้ข้อดีด้านภาษีหลายประการ

1. เกี่ยวกับผลกำไรที่ได้รับในดินแดน

ในช่วง 3 ปีแรกของบริษัท ผลกำไรไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นภาษี หลังจากนั้น สำหรับผลกำไรระหว่าง 100,001 และ 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทต้องชำระภาษีร้อยละ 8.5 และร้อยละ 17 หากมีผลกำไรมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

3 ปีแรก

 รายได้ที่ต้องเสียภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) อัตราภาษี
0 - 100 000 0 %
100 001 - 300 000 8,5 %
+ 300 000 17 %

หลัง 3 ปี

 รายได้ที่ต้องเสียภาษี (ดอลลาร์สิงคโปร์) อัตราภาษี
0 - 300 000 8,5 %
+ 300 000 17 %

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีดังกล่าว บริษัทต้องตรงตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • จัดตั้งในสิงคโปร์
  • มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์เพื่อการรัษฎากร
  • มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 20 คน และมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด

2. เกี่ยวกับผลกำไรที่ได้รับในต่างประเทศ

บริษัทต่างๆ ได้รับการยกเว้นภาษีจากผลกำไรทั้งหมดที่ได้รับในต่างประเทศ รวมทั้งผลกำไรจากหลักทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้เลือกใช้นโยบายภาษีระดับเดียว คือ หากมีการเก็บภาษีผลกำไรของบริษัท อาจมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งไม่ต้องเสียภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้น

การสำแดงภาษี

ในทุกๆ ปี บริษัทในสิงคโปร์ต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่หน่วยงานด้านภาษีของประเทศสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore: IRAS):
  • ค่าประมาณของรายได้ที่ต้องเสียภาษีของบริษัท (Estimate of the company’s taxable income: ECI)
  • การสำแดงภาษีรายได้ของบริษัท (แบบฟอร์ม C)
ต้องมีการยื่นค่าประมาณของรายได้ที่ต้องเสียภาษีภายใน 3 เดือนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณของบริษัท และต้องมีการแจ้งวันที่ดังกล่าวให้ IRAS ทราบหากไม่ใช่วันที่ 31 ธันวาคม
หากมีการยื่นค่าประมาณของรายได้ที่ต้องเสียภาษีเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะมีโอกาสชำระภาษีโดยแบ่งเป็นงวด ยิ่งส่งค่าประมาณรายได้ที่ต้องเสียภาษีเร็วขึ้นเท่าไหร่ บริษัทก็จะยิ่งมีโอกาสในการแบ่งชำระมากขึ้น

จากนั้น ในเดือนมีนาคมหรือเมษายนในแต่ละปี IRAS จะส่งแบบฟอร์ม C ซึ่งเป็นการสำแดงรายได้ของบริษัท โดยต้องสำแดงให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนในแต่ละปี การสำแดงภาษีต้องยื่นพร้อมบัญชีของบริษัท ไม่ว่าจะได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่ ตามระดับของผลกำไรที่ได้รับ

สุดท้าย สิงคโปร์อนุญาตให้บริษัทสำแดงรายได้ของตนทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ IRAS โดยตรง

เอกสารราคาด้านบัญชีของสิงคโปร์

ธุรกรรม/ รายการ การบัญชี (1)
บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 750 €
1 - 120 900 €
121 - 300 2300 €
301 - 500 3700 €
501 - 1000 7400 €
1000 และ + ตามคำขอ

1. ค่าธรรมเนียมการบัญชีรวมถึง:

  • บริการจัดทำบัญชี
  • งบดุลและงบการเงิน
  • การยื่นเอกสารกับทางการสิงคโปร์
 

Stars