dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทนอกอาณาเขตเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบในการถือครองสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆ เมื่อบริษัทนอกอาณาเขตได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทก็จะสามารถดำเนินงานกับบริษัทกลุ่มที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ได้รับอนุญาต และตั้งอยู่ในเขตอำนาจที่มีอัตราการเก็บภาษีต่ำ จากนั้น บริษัทที่ได้รับอนุญาตก็จะให้ใบอนุญาตต่อหรือให้สัมปทานสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บริษัทต่างๆ ทั่วโลก หากการจัดตั้งมีการวางโครงสร้างที่ดี ก็จะสามารถใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าลิขสิทธิ์ ณ แหล่งที่มาได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจที่เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าลิขสิทธิ์ที่ชำระในต่างประเทศ

SFM ดำเนินงานร่วมกับมอริเชียส ไซปรัส ยิบรอลตาร์ มอลตา และสหราชอาณาจักร ซึ่งล้วนเป็นเขตอำนาจที่มีประสิทธิภาพในการจัดตั้งบริษัทกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตของบริษัทนอกอาณาเขตที่ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เขตอำนาจเหล่านี้มีเครือข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนที่กว้างขวาง ดังนั้น บริษัทที่ได้รับการจัดตั้งในเขตอำนาจเหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าลิขสิทธิ์ที่ลดลงเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทที่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดตั้งในไซปรัส และไซปรัสมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศที่มีการชำระค่าลิขสิทธิ์ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากแหล่งที่มาของค่าลิขสิทธิ์ขาออกจะสามารถลดลงเหลือร้อยละ 0 ถึง 10 แทนที่จะเป็นร้อยละ 25 ส่วนการชำระค่าธรรมเนียมค่าลิขสิทธิ์ขาออกจากบริษัทกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทนอกอาณาเขตที่ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็จะไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ถึงขั้นนี้ก็สามารถกำจัดภาษีได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ค่าลิขสิทธิ์ที่ชำระโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตในมอริเชียสไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในมอริเชียส และเมื่อชำระให้แก่บริษัทนอกอาณาเขตที่ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว รายได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน เนื่องจากเขตอำนาจนอกอาณาเขตมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภาษี

การเก็บข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่สร้างความกังวลให้แก่ผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญานั้น คืออีกเหตุผลหนึ่งในการเลือกจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต เขตอำนาจนอกอาณาเขตหลายแห่งไม่มีรายงานการถือครองกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ จึงรับประกันความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ตัวเลือกในการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัทและ/ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่สามารถกระทำการแทนเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ได้ และเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารการจัดตั้งบริษัท ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งสำหรับหลายๆ คนที่เป็นกังวลในเรื่องของการเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของตนเอง

SFM ดำเนินการใน เขตอำนาจต่างๆ 15 แห่ง และเรามอบโอกาสในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตให้แก่บริษัทต่างๆ ภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง 24 ชั่วโมง และการเปิดบัญชีธนาคารระหว่างประเทศภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

SFM สามารถจัดการกระบวนการก่อตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ เรานำเสนอบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดของคุณได้ กรอกแบบฟอร์มการสั่งออนไลน์ในลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเริ่มกระบวนการได้แล้ววันนี้: สั่งเลย

 

จดทะเบียนบริษัทของคุณ

Stars