dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-right-menu

ราคาสำหรับบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ราคาของเราสำหรับการจัดตั้งบริษัท คือ
6,140

รายการของเอกสารที่รวมแล้ว
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • การบำรุงรักษาด้านเลขานุการของบริษัท
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่จดทะเบียนและตัวแทน)
  • ใบหุ้น
  • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมดและเอกสาร
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหลังหนึ่งปี $ 4,300

รายการของบริการที่รวมแล้ว
  • การต่ออายุสำนักงานใหญ่ ตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมของรัฐในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมด

บริการเสริม

ต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการจัดตั้งบริษัทสวิส

อาจมีการใช้บริการตัวแทนกรรมการบริษัทเมื่อลูกค้าไม่ต้องการได้รับการแต่งตั้งเป็นการส่วนตัว หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในท้องถิ่น ชื่อของกรรมการบริษัทจะปรากฏในเอกสารบริษัท ในสัญญาทางธุรกิจใดๆ และบางครั้งอาจปรากฏในบันทึกการจดทะเบียนธุรกิจของเขตอำนาจด้วย ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการใช้บริการตัวแทน คือ การจัดวาง "การบริหารจัดการและควบคุม" ไว้นอกเขตอำนาจที่มีอัตราภาษีสูงอย่างมั่นคง

เมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัท จะมีการลงนามในข้อตกลงการให้บริการตัวแทนระหว่างลูกค้าและตัวแทน โดยสัญญาจะช่วยรับประกันว่า ตัวแทนจะสามารถกระทำการหรือลงนามในเอกสารเมื่อได้รับคำขอจากลูกค้า และเมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าล่วงหน้าเท่านั้น กรรมการระดับมืออาชีพที่ได้รับการแนะนำโดย SFM ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับในระดับสูงสุด

โปรดทราบว่า ตัวแทนจะดำเนินการสอบทานธุรกิจโดยอิสระก่อนที่จะยอมรับการแต่งตั้งในบริษัท
ตัวแทนกรรมการบริษัท
$ 4,420
Stars