dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-right-menu

ราคาสำหรับบริษัทในสิงคโปร์

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ราคาของเราสำหรับการจัดตั้งบริษัท คือ
2,700

รายการของเอกสารที่รวมแล้ว
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • การบำรุงรักษาด้านเลขานุการของบริษัท
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่จดทะเบียนและตัวแทน)
  • ใบหุ้น
  • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมดและเอกสาร
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหลังหนึ่งปี $ 2,340

รายการของบริการที่รวมแล้ว
  • การต่ออายุสำนักงานใหญ่ ตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมของรัฐในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมด

บริการเสริม

ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทสองคน (หรือมากกว่านั้น) สำหรับการจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์

กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ นี่คือสาเหตุที่ตัวเลือกนี้ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ SFM และตัวแทนของเราเป็นผู้ให้บริการตัวแทนกรรมการบริษัทในท้องถิ่นที่จำเป็นนี้ โดยคำนึงถึงค่าบริการตัวแทนกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องตกลงที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมด้วย หรือเสนอการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาที่เต็มใจรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

บริการตัวแทนกรรมการบริษัทอาจใช้เมื่อลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่น เช่นเดียวกับกรณีของประเทศสิงคโปร์ ชื่อของกรรมการบริษัทอาจปรากฏในเอกสารบริษัท ในสัญญาทางธุรกิจ และในการจดทะเบียนธุรกิจของเขตอำนาจ
$ 1,720
Stars