dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-right-menu

ราคาสำหรับบริษัทในเนวิส

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ราคาของเราสำหรับการจัดตั้งบริษัท คือ
1,500

รายการของเอกสารที่รวมแล้ว
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • มติของผู้ถือหุ้นเดี่ยวรายแรกและผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดแรก
  • ใบหุ้นและ/ หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท
  • ตราสารการโอน

ดูขอบเขตบริการทั้งหมดและเอกสาร
 
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหลังหนึ่งปี $ 1,220

รายการของบริการที่รวมแล้ว
  • การต่ออายุสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมของรัฐ
  • การยืนยันว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่ดี
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมด

บริการเสริม

อาจมีการใช้บริการตัวแทนกรรมการบริษัทในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการได้รับการแต่งตั้งเป็นการส่วนตัว หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ชื่อของกรรมการจะปรากฏในเอกสารบริษัท ในสัญญาทางธุรกิจ และบางครั้งจะปรากฏในการจดทะเบียนธุรกิจของเขตอำนาจด้วย

เมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัท จะมีการลงนามในข้อตกลงการให้บริการตัวแทนระหว่างลูกค้าและตัวแทน โดยสัญญาจะช่วยรับประกันว่า ตัวแทนจะสามารถกระทำการหรือลงนามในเอกสารเมื่อได้รับคำขอจากลูกค้า และเมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าล่วงหน้าเท่านั้น กรรมการระดับมืออาชีพที่ได้รับการแนะนำโดย SFM ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับในระดับสูงสุด

โปรดทราบว่า ตัวแทนจะดำเนินการสอบทานธุรกิจโดยอิสระก่อนที่จะยอมรับการแต่งตั้งในบริษัท
ตัวแทนกรรมการบริษัท
$ 590
Stars