dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
Credit card logos
center-right-menu

ราคาสำหรับบริษัทในไซปรัส

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ราคาของเราสำหรับการจัดตั้งบริษัท คือ
2,910

รายการของเอกสารที่รวมแล้ว
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่จดทะเบียนและตัวแทน)
  • ใบหุ้น
  • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมดและเอกสาร
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหลังหนึ่งปี $ 2,310

รายการของบริการที่รวมแล้ว
  • การต่ออายุสำนักงานใหญ่ ตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมของรัฐในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ดูขอบเขตบริการทั้งหมด

บริการเสริม

การใช้ตัวแทนกรรมการบริษัทในท้องถิ่นของไซปรัสเป็นการพิสูจน์ว่าบริษัทของคุณตั้งอยู่และได้รับการบริหารจัดการในไซปรัส ดังนั้น บริษัทของคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีบริษัทที่ลดลง 12.5% ซึ่งเรียกเก็บจาก “บริษัทท้องถิ่น” ทุกแห่ง

บริการตัวแทนกรรมการบริษัทยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการส่วนตัว หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ชื่อของกรรมการบริษัทจะปรากฏในเอกสารบริษัท ในสัญญาทางธุรกิจใดๆ และในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจของเขตอำนาจ

เมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัท จะมีการลงชื่อในข้อตกลงการให้บริการตัวแทนระหว่างผู้ได้รับผลประโยชน์และตัวแทน ซึ่งจะเป็นการยอมรับกับลูกค้าว่า ตัวแทนจะกระทำการเมื่อลูกค้าร้องขอเท่านั้น และต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า กรรมการบริษัทในท้องถิ่นทำงานด้วยความซื่อตรงและเก็บความลับของธุรกิจในระดับสูงสุด
ตัวแทนกรรมการบริษัท
$ 790
 
การขอหมายเลข VAT
$ 910
Stars