dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
Credit card logos
center-right-menu

รายการราคาในการจัดตั้งบริษัท

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง:

พร้อมเอกสารทุกอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้เต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการจดทะเบียน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • การบำรุงรักษาด้านเลขานุการของบริษัท
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่จดทะเบียนและตัวแทน)
  • ใบหุ้น
  • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ดูขอบเขตบริการทั้งหมด
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)


เขตอำนาจ

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง

* ในฐานะที่ SFM เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เราขอเสนอส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่ในเขตอำนาจรัฐที่เลือก .ส่วนลดมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2021

บริการเสริม


ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร

คำปฏิเสธความรับผิด: บริการแนะนำจะรวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์มการสมัครและการยื่นไฟล์สมัคร การสมัครใดๆ ขึ้นอยู่กับการยอมรับลูกค้าจากธนาคาร

Stars