dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
Credit card logos
center-right-menu

รายการราคาในการจัดตั้งบริษัท

ความมุ่งมั่นด้านราคาของ SFM ขึ้นอยู่กับหลักการ 2 ข้อหลัก คือ ดึงดูดที่สุด และโปร่งใสเต็มที่เสมอ

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง:

พร้อมเอกสารทุกอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้เต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการจดทะเบียน
รายการของเอกสารที่รวมแล้ว
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • การบำรุงรักษาด้านเลขานุการของบริษัท
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่จดทะเบียนและตัวแทน)
  • ใบหุ้น
  • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ค่าธรรมเนียมรายปี:

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีที่สองในกรณีที่คุณต้องการต่อทะเบียนบริษัทของคุณเท่านั้น
รายการของบริการที่รวมแล้ว
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น
  • การต่ออายุสำนักงานใหญ่ ตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมของรัฐในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวแทนจาก SFM ที่ให้บริการคุณอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ทำไมบริการของ SFM
 จึงคุ้มค่ามากที่สุด (70 วินาที)


เขตอำนาจ

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง
$ 3,040$ 1,520 *

* เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างต่อเนื่องของ SFM วันนี้ เราจึงมอบส่วนลดพิเศษ 50% ให้กับการจัดตั้งบริษัทใหม่ในราสอัลไคมาห์ทั้งหมด โดยส่วนลดจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริการเสริม


ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร

คำปฏิเสธความรับผิด: บริการแนะนำจะรวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์มการสมัครและการยื่นไฟล์สมัคร การสมัครใดๆ ขึ้นอยู่กับการยอมรับลูกค้าจากธนาคาร

Stars