dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้

1.1. ข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เป็นการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น SFM Company Formation DMCC ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมกับช่วงเวลา หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวใดๆ

1.2. เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์และเครื่องจักรจะทำงานผิดพลาด รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ด้วย ดังนั้น SFM Company Formation DMCC กรรมการบริษัท ลูกจ้าง และตัวแทนจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในข้อมูลใดๆ หรือการละเว้นไม่ให้ข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ข้อมูลได้รับการจัดเตรียมให้แก่คุณ “ตามสภาพ” โดยไม่แสดงถึงหรือสื่อโดยนัยถึงการรับประกันในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันความรับผิดชอบของผู้ค้า คุณภาพที่น่าพึงพอใจ การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ SFM Company Formation DMCC กรรมการบริษัท ลูกจ้าง และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความยากในการใช้ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความล่าช้า การขัดขวาง หรือการละเว้นไม่ให้ข้อมูลใดๆ หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ในเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความเข้ากันไม่ได้ระหว่างเว็บไซต์และไฟล์ต่างๆ กับเบราว์เซอร์ของคุณหรือโปรแกรมในการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ในข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในปัจจุบัน ไม่มีการสื่อโดยนัยว่ามีการให้ใบอนุญาตแก่คุณ

1.3. SFM Company Formation DMCC กรรมการบริษัท ลูกจ้าง และตัวแทนจะไม่มีการละเมิด สัญญา หรือความรับผิดชอบอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ หรือต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือต่อแง่มุมอื่นใดของเว็บไซต์

1.4. SFM Company Formation DMCC กรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนจะได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ ในขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.5. SFM Company Formation DMCC กรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนมิได้พยายามที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

1.6. คุณยอมรับว่า แม้จะมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็ตาม ก็ยังอาจมีการเข้าถึงข้อมูลซึ่งรวมถึงอีเมล การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคุณและ SFM Company Formation DMCC คุณตกลงที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่รองรับโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลที่ SFM Company Formation DMCC ใช้

1.7. ผู้ใช้ควรรับคำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมจากมืออาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ก่อนที่จะกระทำการ หรือละเว้นไม่กระทำการตามข้อมูลใดๆ ซึ่งได้รับการนำเสนอหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

1.8. SFM Company Formation DMCC สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธดังกล่าวในทุกกรณี

1.9. ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชักชวนหรือการแนะนำให้ลงทุนใดๆ ซ่อนสินทรัพย์ หรือเข้าร่วมในแผนการเลี่ยงภาษีในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.10. ผลงานของผู้แต่งที่อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบันมีเจ้าของ ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่นในที่นี้ ไม่สามารถทำสำเนา ส่ง แสดง เผยแพร่ ให้อนุญาต นำไปผลิตใหม่ หรือแสวงหาประโยชน์ในทางการค้าจากผลงานดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SFM Company Formation DMCC

1.11. SFM Company Formation DMCC ไม่ใช่ธนาคาร จึงไม่รับเงินฝากใดๆ เว็บไซต์นี้ไม่มีจุดประสงค์ในการให้คำแนะนำหรือสร้างข้อเสนอเพื่อการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ

1.12. บริการที่ SFM Company Formation DMCC นำเสนอประกอบด้วยบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยกระทำการในฐานะผู้ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน (ในที่นี้จะเรียกโดยทั่วไปว่า “ธนาคาร”) และบริการด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและสถาบันการเงิน

1.13. ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าว

1.14. SFM Company Formation DMCC เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้า ดังนั้น SFM Company Formation DMCC จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น การลงทุนสามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าได้ และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนและ/ หรือดอกเบี้ยของตนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเอง

2. บริการที่นำเสนอ

2.1. SFM Company Formation DMCC จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร หรือของบัญชีที่มีบริการทางการเงินที่ไม่ได้เป็นของธนาคาร เช่น ผู้ให้บริการบัญชีรวม (ในที่นี้จะเรียกว่า “บัญชี”) สำหรับลูกค้า (ในที่นี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ภายใต้กรอบนี้ SFM Company Formation DMCC อาจนำเสนอรายชื่อของธนาคารให้แก่ลูกค้า แต่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกธนาคารเอง ลูกค้าอาจเลือกธนาคารที่อยู่ในรายชื่อที่ SFM เสนอให้ หรือธนาคารที่เป็นบุคคลที่สามก็ได้

2.2. บริการจะสิ้นสุดลงที่การเปิดบัญชี และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ตามมาหลังจากนี้เป็นเรื่องระหว่างลูกค้ากับธนาคาร บริการคือการเปิดบัญชี และไม่รับประกันว่าการจัดตั้งบริการเสริมต่างๆ เช่น บัตรเครดิต สมุดเช็ค หรือการเข้าถึงธนาคารทางอินเตอร์เน็ตจะประสบความสำเร็จ โดยมีการนำเสนอบริการ “ตามสภาพ” SFM Company Formation DMCC จะไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถจัดตั้งบริการเสริมต่างๆ เหล่านี้ได้ บริการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เท่านั้น

2.3. SFM Company Formation DMCC ไม่มีอำนาจในการกระทำการ และไม่ประสงค์ที่จะกระทำการในฐานะลูกจ้าง ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารใดๆ และ/ หรือลงนามแทนอันจะทำให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ ในนามของธนาคารใดๆ

2.4. ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจนว่า SFM Company Formation DMCC อาจได้รับส่วนแบ่งในการแนะนำจากค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ่งเรียกเก็บจากธนาคารโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของบัญชี (เช่น ค่าส่วนแบ่งเงินฝาก inter alia fiduciary ค่าธรรมเนียมนายหน้าสุทธิ ค่าธรรมเนียมการบริการหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการด้านการตัดสินใจในองค์กร) ยอดส่วนแบ่งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมของธนาคาร

2.5. เมื่อยอมรับคำปฏิเสธความรับผิดชอบในปัจจุบันแล้ว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการเรียกร้องการชำระค่าส่วนแบ่งดังกล่าวอย่างชัดเจน

2.6. ลูกค้าสามารถขอข้อมูลที่มีใดๆ เกี่ยวกับลักษณะ จำนวน หรือเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับค่าส่วนแบ่งดังกล่าวจาก SFM Company Formation DMCC ได้อย่างอิสระ

3. 3. ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง

3.1. SFM Company Formation DMCC เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวสำหรับบริการของ SFM (ในที่นี้จะเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง”) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งครอบคลุมถึงค่าจัดส่งเอกสารจาก SFM Company Formation DMCC ไปยังลูกค้าทางไปรษณีย์ธรรมดา หากเป็นบริการไปรษณีย์พิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งจะได้รับการเสนอราคาในสกุลเงินยูโร (EUR) ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดตั้งก่อนที่บริษัทจะเริ่มให้บริการ ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมการจัดตั้งได้โดยใช้บัตรเครดิต Visa ที่ยังสามารถใช้งานได้ บัตรเครดิต Mastercard ที่มีชื่อลูกค้าบนบัตร โดยเงินสด หรือโดยการโอนผ่านทางธนาคาร SFM Company Formation DMCC จะยังไม่เริ่มให้บริการจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเด็มจำนวน ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตมายัง SFM Company Formation DMCC ยอมรับว่า บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งจากบัตรเครดิตของลูกค้าเต็มจำนวนสำหรับบัญชีที่ลูกค้าเลือก บวกค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์พิเศษหากได้รับคำขอจากลูกค้า

4. นโยบายในการคืนเงิน

4.1. ลูกค้าใดๆ สามารถตัดสินใจยกเลิกการสมัครของตนเองได้ภายใน 7 วัน หลังจากทำการสมัครบนเว็บไซต์ของเรา

4.2. นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดตั้งเต็มจำนวน โดยหักลบค่าบริการส่งพัสดุ หากเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้: (1) SFM Company Formation DMCC ไม่สามารถเปิดบัญชีให้ลูกค้าได้ และ (2) SFM Company Formation DMCC หรือธนาคารได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งลูกค้าจัดเตรียมให้อย่างครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ซึ่งรวมถึงสำเนาเอกสารระบุตัวตนของลูกค้าที่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำอย่างชัดเจนในข้อตกลงเรื่องจรรยาบรรณของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ และเอกสารใดๆ ที่ SFM Company Formation DMCC ขอจากลูกค้า ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค สัญญางาน หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานระบุแหล่งที่มาของเงินทุนอื่นๆ นี่เป็นกรณีเดียวที่สามารถคืนเงินได้ โดยจะไม่มีการคืนเงินด้วยเหตุผลใดๆ หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกการสมัครหลัง 7 วันตามปฏิทิน

5. สถานที่ดำเนินการและกฎหมายที่บังคับใช้

5.1. เงื่อนไขเหล่านี้และความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายระหว่างลูกค้าและ SFM Company Formation DMCC ทั้งหมดจะได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายของศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financial Centre) แต่เพียงแห่งเดียว ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการสั่งบริการนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศดูไบ

Stars