header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทในลัตเวีย

societe offshore latvia

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในลัตเวีย ภายใน 3 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในลัตเวีย เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

รูปแบบธุรกิจที่พบได้บ่อยที่สุดในลัตเวีย คือ บริษัทจำกัดแบบ limited liability company [SIA] ไม่มีภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป ส่วนผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรปจะมีอัตราภาษีเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 15 เท่านั้น


ลักษณะสำคัญของบริษัทในลัตเวีย:

กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลบริษัทจำกัดแบบ Limited Liability Company
กฎหมายบริษัทสำนักงานจดทะเบียนบริษัท (Registrar of Enterprises) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายการพาณิชย์ของลัตเวีย (Commercial Law of Latvia)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อมีการจดทะเบียน ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัททั้งหมดจะปรากฎอยู่ในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะ เราสามารถแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้า
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับลัตเวียรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ใช่
การเก็บภาษี
อัตราภาษีที่ต่ำมากในยุโรป (ร้อยละ 15) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 21 ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบบัญชี
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ยูโร
เวลาในการจัดตั้ง
ลัตเวียมีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 3 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ยกเว้นผู้ถือหุ้นจะเป็นนิติบุคคล
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนก็เพียงพอต่อการจัดตั้งบริษัท
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน หนังสือรับรองจากธนาคารของคุณ (ทั้งหมดเป็นฉบับจริง) รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลัตเวีย

ลัตเวียตั้งอยู่ในยุโรปเหนือติดทะเลบอลติก โดยล้อมรอบไปด้วยลิทัวเนียและเอสโทเนีย เมืองหลวงของลัตเวียคือ ริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และโบสถ์ต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้และศิลปะแบบอาร์ตนูโวที่มีชื่อเสียง ลัตเวียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (ตั้งแต่ปี 2004) รวมทั้งสภายุโรป, NATO, OSCE, IMF และ WTO ภาษาราชการภาษาเดียวของที่นี่คือภาษาลัตเวีย

ลัตเวียมีพื้นที่รวม 64,559 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2 ล้านกว่าคน (2.013)

ประเทศแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางยุโรป โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเก็บภาษีต่ำที่สุด ลัตเวียมีความมั่นคงสูง และมี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 15,375 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2014
จดทะเบียนบริษัทของคุณ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร