dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

เขตอำนาจ

กรุณาหมุนอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูตารางเปรียบเทียบเขตอำนาจต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบด้านล่างจะมอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแต่ละเขตอำนาจที่เราให้บริการจัดตั้งบริษัทแก่คุณ และคุณจะสามารถใช้ฟิลเตอร์ต่างๆ ได้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละเขตอำนาจ กรุณาคลิกที่ปุ่ม “รายละเอียด” หรือติดต่อเรา.

ตัวกรอง:

 
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ชมวิดีโอ
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
10 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี6
0 %7
จารีตประเพณี
2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี6
0 %7
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
4-5 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
EUR 1,000
ใช่
12.5 %
จารีตประเพณี
10 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
EUR 1,000
ใช่
12.5 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
กรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ต้องใช้ผู้ถือหุ้น
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี
0 %
กฎหมายสหรัฐอเมริกา5
5-7 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
กรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ต้องใช้ผู้ถือหุ้น
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
GBP 2,000
ใช่
10 %
จารีตประเพณี
1 สัปดาห์
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
GBP 2,000
ใช่
10 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
1 HK$
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
0 %2
จารีตประเพณี
1-2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
1 HK$
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
0 %2
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
EUR 1,000
ใช่
15 %
จารีตประเพณี
3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
EUR 1,000
ใช่
15 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ใช่
0 %
ประมวลกฎหมายและจารีตประเพณี
1-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 50,000
ใช่
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
1 US$
USD 50,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
1-2 วัน
1
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
1 US$
USD 50,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
0 %
จารีตประเพณี
1 สัปดาห์
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่
ใช่
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
19 %
ประมวลกฎหมาย
2 สัปดาห์
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่
ใช่
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
19 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 100,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 100,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
0 €
USD 10,000
ไม่มี
0 %
ประมวลกฎหมาย
3-4 วัน
1 / 3
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
0 €
USD 10,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
AED 10,000
ไม่มี
0 %
กฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3
1-2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
AED 10,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 1,000,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
1-2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 1,000,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
0 €
USD 100,000
ไม่มี4
0 %
จารีตประเพณี
1-2 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 100,000
ไม่มี4
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
1 SGD
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
8.5-17 %
จารีตประเพณี
1-5 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
1 SGD
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
8.5-17 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
กรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ต้องใช้ผู้ถือหุ้น
CHF 50,000-S.A.
CHF 20,000-S.A.R.L.
CHF 100,000-S.A.
CHF 20,000-S.A.R.L.
ใช่
13.99 %
ประมวลกฎหมาย
10 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
กรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ต้องใช้ผู้ถือหุ้น
CHF 50,000-S.A.
CHF 20,000-S.A.R.L.
CHF 100,000-S.A.
CHF 20,000-S.A.R.L.
ใช่
13.99 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ใช่1
1 GBP
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
21 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ใช่1
1 GBP
ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนขั้นต่ำ
ใช่
21 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ไม่ใช่
1 US$
USD 10,000
ใช่
0 %
จารีตประเพณี
3-4 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
1 US$
USD 10,000
ใช่
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
จารีตประเพณี
3-4 วัน
1
ไม่ใช่
ไม่ใช่
0 €
USD 10,000
ไม่มี
0 %
จารีตประเพณี
2-3 วัน
1
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นมาตรฐาน
ข้อกำหนดด้านบัญชี
การเก็บภาษีของเขตอำนาจ (จากกำไร)
ไม่ใช่
0 €
USD 10,000
ไม่มี
0 %
พื้นฐานระบบกฎหมาย
เวลาในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ/กรรมการบริษัท
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

1 มีบริการตัวแทน
2 ไม่มีการเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้รับนอกฮ่องกง.
3 กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. 
4 มาตรา 65 ของพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company Act: IBC) 1994 (แก้ไขแล้ว) กำหนดให้บริษัทเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว (ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้ โดย ไม่มี ข้อกำหนดด้านบัญชีในตัวเอง.
5 ภายใต้ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา.
6 เมื่อบริษัทเป็นบริษัทในท้องถิ่นและกระทำการในนามของบริษัทเอง ก็จำเป็นต้องมีการยื่นบัญชีและยื่นภาษี แต่เมื่อบริษัทไม่ใช่บริษัทในท้องถิ่น เราไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชี แต่เราต้องยื่นสำแดงภาษีในช่วงสิ้นปี โดยระบุว่าบริษัทไม่ใช่บริษัทท้องถิ่นในแคนาดา
7 มี 2 ทางที่บริษัทในแคนาดาจะไม่ต้องชำระภาษีในแคนาดา:
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในท้องถิ่นไม่ต้องชำระภาษีในแคนาดา (ในกรณีดังกล่าว เราอาจอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของทางการที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือจะให้ชัดเจนขึ้นก็คือหมวดที่เรียกว่า "กฎหมายจารีตประเพณี")
 • หากบริษัทในแคนาดามีทรัสต์ ตัวแทน หรือข้อตกลงด้านการบริการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าบริษัทในแคนาดาเพียงแค่กระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวหรือบริษัทดังกล่าว เพื่อให้ชัดเจน คือ หากบริษัทกระทำการในฐานะผู้ได้รับคำสั่งเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว เราต้องอ้างอิงประมวลกฎหมาย หากเป็นในกรณีนี้ สำหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทท้องถิ่น เราจะสำแดงภาษีในช่วงสิ้นปีโดยระบุว่า บริษัทดังกล่าวเป็นเพียงบริษัทที่ได้รับคำสั่งเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชี

ที่ใดดีที่สุดในการจดทะเบียนบริษัทของคุณ?

เรามักได้รับคำถามว่า “ฉันควรจดทะเบียนบริษัทของฉันที่ไหน?” หรือ “เขตอำนาจนอกอาณาเขตที่ดีที่สุด” คือที่ใด?”

คำตอบของเรานั้นง่ายมาก คือ ลูกค้าทุกรายและทุกสถานการณ์มีความแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับคำถามนี้
โดยจำเป็นต้องพิจารณาหลากหลายปัจจัย เช่น

 • กิจกรรมของบริษัทของคุณ
 • ที่พำนักอาศัยของคุณ
 • สัญชาติของคุณ
 • สถานที่ที่ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าและบริการของคุณตั้งอยู่
 • ความสัมพันธ์ของคุณกับบางภูมิภาคของโลก
 • ความเต็มใจในการมอบบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ของคุณ
 • ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคารที่คุณต้องการ
 เขตอำนาจนอกอาณาเขตที่ดีที่สุดในโลกคือที่ใด? (3 นาที 55 วินาที)

ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขตอำนาจที่คุณควรเลือก หากคุณต้องการคำแนะนำ ทีมงาน SFM มีความยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการตรวจสอบทางเลือกต่างๆ และตัดสินใจว่าเขตอำนาจใดเหมาะสำหรับคุณมากที่สุด

สำหรับลูกค้าที่ต้องการกระบวนการในการจัดตั้งบริษัทที่รวดเร็ว บัญชีธนาคาร และค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด รวมถึงไม่มีข้อกำหนดทางด้านบัญชี เขตอำนาจนอกอาณาเขตอย่างเซเชลส์ เบลีซ หรือหมู่เกาะบริติชเวอร์จินมักเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ คุณยังอาจพบว่า ลูกค้าบางรายของคุณไม่ต้องการชำระเงินให้คุณผ่านบัญชีบริษัทนอกอาณาเขต และขอให้คุณเลือกเขตอำนาจที่มีความมั่นคงมากกว่า ในกรณีดังกล่าว คุณอาจพิจารณาเขตอำนาจอย่างฮ่องกงหรือไซปรัส ซึ่งถือว่าเป็นเขตอำนาจในอาณาเขต (แม้ว่าอัตราภาษีจะต่ำหรือไม่มีเลย แต่ก็จำเป็นต้องยื่นบัญชีเป็นรายปีให้แก่หน่วยงานด้านภาษีอากรของเขตอำนาจ)
ในกรณีอื่นๆ ลูกค้าบางรายของเราอาจจำเป็นต้องให้บริการในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในกรณีนี้ บริษัทนอกอาณาเขตในราสอัลไคมาห์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอย่างดี

โดยสรุปแล้ว ลูกค้าทุกรายมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป และเขตอำนาจทุกแห่งที่เรานำเสนอ (มากกว่า 20 แห่ง) สามารถตอบสนองความต้องการในสถานการณ์หนึ่งหรือสถานการณ์อื่นๆ เหล่านี้ได้

นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลือกเขตอำนาจ คือ ต้องมั่นใจว่าบริษัทของคุณจะได้รับการจัดตั้งในประเทศที่มี:

 • 1. วิธีการสื่อสารที่ไว้ใจได้
 • 2. ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
 • 3. ชื่อเสียงที่ดี
 • 4. กฎหมายบริษัทที่ทันสมัย
เขตอำนาจทุกแห่งที่เราดำเนินงานด้วยมีข้อได้เปรียบที่กล่าวมาข้างต้น

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: SFM ไม่ให้คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมายในรูปแบบใดๆ และสามารถแนะนำเขตอำนาจโดยทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับกรอบด้านภาษี/ กฎหมายส่วนบุคคลของคุณ

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Stars