dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ภาษีบริษัทในเนเธอร์แลนด์

 

1- การเก็บภาษี

โดยทั่วไป บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของบริษัททั่วโลก อย่างไรก็ตาม รายได้บางอย่างสามารถละเว้นหรือแยกออกจากฐานภาษีได้ บริษัทที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศมีความรับผิดชอบในการเสียภาษีที่จำกัดในเรื่องของรายได้จากแหล่งต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์

อัตราภาษีรายได้นิติบุคคลมาตรฐานอยู่ที่ 25% โดยมีกลุ่มรายได้ที่ต้องเสียภาษีอยู่ 2 กลุ่ม อัตราที่ต่ำกว่า คือ 20% บังคับใช้กับกลุ่มรายได้แรกสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีสูงสุด 200,000 ยูโร ส่วนระบบพิเศษใช้กับกำไร ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ที่มาจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่พัฒนาขึ้นเอง (พัฒนาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2006) ในส่วนของกำไรจากการขายสิทธิบัตรที่ตนเองพัฒนาขึ้น (Innovation Box) นี้ ผู้ชำระภาษีสามารถเลือกใช้อัตราภาษีแบบลดต้นลดดอกที่ต่ำกว่ากับกำไรที่ต้องเสียภาษีซึ่งมาจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ อัตราภาษีแบบลดต้นลดดอกของ Innovation Box อยู่ที่ 5% โดยจะสามารถใช้ได้หากกำไรอย่างน้อย 30% มาจากสิทธิบัตร

เนเธอร์แลนด์ไม่มีภาษีรายได้นิติบุคคลในระดับจังหวัดหรือเทศบาล ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถิ่นที่อยู่ของบริษัทได้รับการกำหนดตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของแต่ละบริษัท การจัดการและควบคุมเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องนี้ บริษัทที่ได้รับการจัดตั้งภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ (แม้จะไม่ใช้กับข้อกำหนดบางประการ เช่น การยกเว้นการมีส่วนร่วมและความมีเอกภาพด้านการเงิน)

2- ขนาดของบริษัท

2.1 เกณฑ์

บริษัทจะได้รับการจำแนกหมวดหมู่ตามขนาดโดยใช้เกณฑ์ 3 ข้อ (มาตรา 395a, 396, 397 และ 398 NCC)7:

  • สินทรัพย์รวมตามที่ได้รับการบันทึกในงบดุล
  • อัตราหมุนเวียนสุทธิ
  • จำนวนลูกจ้างเฉลี่ย

สำหรับบริษัทแม่ มูลค่าของสินทรัพย์รวมและอัตราหมุนเวียนสุทธิเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นตัวเลขของบริษัทเอง (แยกเดี่ยว) บวกกับตัวเลขของบริษัทในกลุ่ม (คือ นับรวมบริษัทในกลุ่ม) จำนวนลูกจ้างเฉลี่ยจะรวมลูกจ้างของบริษัทในกลุ่มด้วย โดยจะไม่ใช้กฎเกณฑ์นี้หากบริษัทใช้มาตรา 408 NCC ซึ่งในกรณีนี้เกณฑ์ขนาดจะได้รับการพิจารณาเป็นบริษัทเดี่ยว (ไม่รวมบริษัทในกลุ่ม)

มาตรา 408 NCC ได้รับการอภิปรายในบทที่ 6 ‘งบการเงิน’ ย่อหน้าที่ 6.2 สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องได้รับการกำหนดตามต้นทุนในอดีต

2.2 หมวดหมู่

บริษัทจะได้รับการจำแนกเป็น 4 หมวด:

  • ขนาดใหญ่
  • ขนาดกลาง
  • ขนาดย่อม หรือ
  • ขนาดย่อย

2.3 แผนภูมิการจำแนกหมวดหมู่

สำหรับปีการเงินที่เริ่มขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2016 จะใช้เกณฑ์ขนาดดังต่อไปนี้:

จำนวนเป็นยูโร ขนาดย่อย ขนาดย่อม*
ขนาดกลาง
ขนาดย่อย ขนาดย่อม*
ขนาดกลาง
ขนาดย่อย ขนาดย่อม*
ขนาดกลาง
ขนาดย่อย ขนาดย่อม*
ขนาดกลาง
สินทรัพย์รวม*** ≤ 350 แสน ≤ 6 ล้าน ≤ 20 ล้าน > 20 ล้าน
อัตราหมุนเวียนสุทธิ ≤ 700 แสน ≤ 12 ล้าน ≤ 40 ล้าน > 40 ล้าน
จำนวนลูกจ้างเฉลี่ย < 10 < 50 < 250 ≥ 250

* และไม่ใช่บริษัทขนาดย่อย
** และไม่ใช่บริษัทขนาดย่อยหรือบริษัทขนาดย่อม
*** ตามต้นทุนในอดีต

บริษัทจะได้รับการจำแนกหมวดหมู่เฉพาะ (ขนาดย่อย ขนาดย่อม ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่) หากบริษัทมีลักษณะตรงกับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อของหมวดหมู่นั้นๆ ในวันที่บนงบดุล 2 ครั้งติดกัน ขนาดของบริษัทที่ได้รับการคำนวณเมื่อสิ้นสุดปีการเงินปีแรกเป็นตัวกำหนดการจัดหมวดหมู่ของปีการเงินปีแรกและปีที่สอง โปรดทราบว่า เกณฑ์ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (มาตรา 398-4 NCC)

Stars