dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ขอแนะนำทรัสต์ที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าที่สุด: กองทรัสต์ Vista ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

แต่เดิมนั้น กองทรัสต์ถือเป็นเครื่องมือสำหรับแผนการสืบทอดมรดกที่มีประสิทธิผลมากที่สุดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ขัดขวางการดำเนินงานอย่างราบรื่นของโครงสร้างดังกล่าวอยู่เสมอ เนื่องจากทรัสต์ "โดยทั่วไป" ขาดความยืดหยุ่น

กองทรัสต์ Vista คืออะไร?

กองทรัสต์ VISTA ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน คือ กองทรัสต์ที่เพิกถอนได้ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินภายใต้กฎหมายกองทรัสต์พิเศษ (Trust Act) ในปี 2003 ซึ่งช่วยให้นักธุรกิจสามารถรักษาความเป็นอิสระบางอย่างในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ และทำให้พวกเขาสามารถจัดการปัญหาด้านการสืบทอดธุรกิจได้ในเวลาเดียวกัน ทรัสต์รูปแบบนี้เปิดร่วมกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เพื่อให้การคุ้มครองสินทรัพย์และการวางแผนมรดก

การให้คำนิยามของ VISTA และทางออกที่ทรัสต์นี้มอบให้

มาทำความรู้จักกับ VISTA กรอบทางกฎหมายที่ได้รับการเปิดตัวโดยหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในปี 2003 และประกาศใช้ในปี 2004 เพื่อจัดการการโอนหุ้น แนวคิดของทรัสต์นี้ คือ เจ้าของกิจการบริษัทสามารถจัดตั้งทรัสต์เพื่อถือหุ้นได้อย่างไม่มีกำหนด โดยที่ทรัสตีได้รับการปลดจากภาระหน้าที่ของตน และคณะกรรมการบริษัทสามารถทำการตัดสินใจดังกล่าวได้โดยไม่ได้รับการปิดกั้น

 • ภายใต้กองทรัสต์ VISTA ทรัสตีหนึ่งคนหรือหลายคนจะยังคงมีหน้าที่ถือหุ้นซึ่งเรียกว่า “หุ้นที่ได้รับมอบหมาย”
 • ประการที่สอง ระบบการรักษาและเพิ่มค่าของหุ้นจะเป็นรองจากหน้าที่ในการถือ “หุ้นที่ได้รับมอบหมาย”
 • ตอนนี้ ทรัสตีมีอำนาจที่จำกัดในการจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งจะได้รับการระบุไว้ในหนังสือก่อตั้งทรัสต์
 • VISTA กำหนดว่า ไม่อนุญาตให้ทรัสตีเข้าแทรกแซงการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละวัน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้กระทำเช่นนั้นได้ในบางสถานการณ์ ประเด็นนี้ควรได้รับการระบุไว้ในหนังสือก่อตั้งทรัสต์
 • นอกจากนี้ หนังสือก่อตั้งทรัสต์ควรระบุถึงกฎระเบียบของ “สำนักงานกรรมการบริษัท” ซึ่งกำหนดวิธีที่ทรัสตีจะโหวตในเรื่องการดำเนินการต่างๆ ของกรรมการ เช่น ค่าตอบแทน และการถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งหมายความว่า ทรัสตีไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการ ยกเว้นจะมีการระบุในหนังสือก่อตั้งทรัสต์
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้พิทักษ์หรือผู้รับผลประโยชน์ อาจทำสิ่งที่เรียกว่า “การขอให้เข้าแทรกแซง” ซึ่งก็คือความสามารถในการร้องเรียนให้ทรัสตีกระทำการเพื่อประโยชน์สูงสุดของทรัสต์ มูลเหตุในการกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็น “มูลเหตุที่ได้รับอนุญาตในการร้องเรียน” ในหนังสือก่อตั้งทรัสต์ นี่เป็นกรณีเดียวที่ทรัสตีสามารถเข้าแทรกแซงได้

VISTA ใช้ได้เฉพาะกับทรัสต์ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จินควบคุม และกับทรัสต์ที่จัดตั้งโดยหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เป็นการบังคับ โดยจะใช้ก็ต่อเมื่อได้รับการระบุในหนังสือก่อตั้งทรัสต์ และจะสามารถใช้ย้อนหลังได้ตราบใดที่หนังสือก่อตั้งทรัสต์อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ นอกจากนี้ ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้ VISTA ยังสามารถมีทรัสตีมากกว่าหนึ่งคนได้หากต้องการ แต่ต้องมี “ทรัสตีที่ได้รับการแต่งตั้ง” อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถและได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานของทรัสต์ได้ และทรัสตียังต้องถือหุ้นขององค์กรที่ได้รับการจัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินด้วย หากทรัสตีออกจากตำแหน่ง ผู้ใดก็ตามที่รับช่วงต่อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ก่อตั้งทรัสต์ , ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งกองทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะโอนสินทรัพย์เริ่มแรก (เช่น หุ้นของบริษัทนอกอาณาเขต) ให้กับทรัสต์ตามข้อสรุปของหนังสือก่อตั้งทรัสต์ เมื่อการโอนเสร็จสิ้นแล้ว สินทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการจัดการโดยทรัสตี และผู้ก่อตั้งทรัสต์จะไม่ใช่เจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นอีกต่อไป ยกเว้นกองทรัสต์จะถูกเพิกถอนโดยผู้ก่อตั้งทรัสต์
 • ทรัสตี ,ซึ่งจะถือครองสินทรัพย์ เช่น หุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน กองทรัสต์ VISTA สามารถมีทรัสตีได้มากกว่าหนึ่งคน ตัวแทนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินของเราสามารถจัดหาทรัสตีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ ในโครงสร้างดังกล่าว บทบาทของทรัสตีจะจำกัดอยู่ที่การจัดการกรรมสิทธิ์ของหุ้นในกองทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือก่อตั้งทรัสต์ บุคคลและ/ หรือบริษัทที่ไม่ใช่ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินสามารถเป็นทรัสตีร่วมได้
 • ผู้รับผลประโยชน์ .ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ในหนังสือก่อตั้งทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถแต่งตั้งใครก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะแต่งตั้งทายาทของตน ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถแต่งตั้งบุคคลเฉพาะใดๆ หรือแต่งตั้งกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุได้ (ได้แก่ บุตร พ่อแม่ พี่น้อง ฯลฯ) และยังอนุญาตให้รวมถึงบุตรที่ยังไม่เกิดได้ด้วย ทรัสตีจะเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์
 • ผู้พิทักษ์ (ไม่บังคับ) ซึ่งอาจเป็นบริษัทหรือบุคคลก็ได้ โดยมีหน้าที่จำกัดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือก่อตั้งทรัสต์

การใช้ VISTA ในทางปฏิบัติ

การจัดตั้ง VISTA ในปี 2003 และการเปิดตัวในปี 2004 ได้สร้างโอกาสมากมาย ความกังวลหลักๆ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัสต์และการจัดการในแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่องของหนังสือก่อตั้งทรัสต์หรือข้อกำหนดต่างๆ โดยสามารถใช้ VISTA กับทรัสต์ประเภทใดก็ได้ ตัวอย่างที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปว่าทรัสต์นี้ใช้อย่างไร เมื่อใด และทำไม:

 • การจัดการสินทรัพย์ของทรัสต์ผ่านบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

  ทำให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถจัดการสินทรัพย์ของทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการจัดการบริษัทโดยปราศจากการแทรกแซงของทรัสตี และสามารถควบคุมการแต่งตั้ง การถอดถอน และค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทได้

 • การวางแผนการสืบทอด

  เมื่อเจ้าของทรัสต์เสียชีวิตลง บริษัทอาจเกิดความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง VISTA จะช่วยขจัดปัญหาการแทรกแซงของทรัสตีที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเกิดขึ้นกับทรัสต์ที่ไม่ใช่ VISTA ในบางครั้ง โดยจะสามารถแจกจ่ายหุ้นของบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นเมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตลง

 • การหลีกเลี่ยงการพิสูจน์พินัยกรรม

  สินทรัพย์ของทรัสต์ไม่ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์พินัยกรรมที่ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นสาธารณะ (เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นสาธารณะในเขตอำนาจที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี โดยพินัยกรรมจะ«ได้รับการพิสูจน์» ในศาล และได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารสาธารณะที่ถูกต้องซึ่งเป็นพินัยกรรมสุดท้ายของผู้เสียชีวิต โดยทั่วไป นี่เป็นขั้นตอนแรกก่อนการจัดการและแบ่งมรดกให้แก่ทายาท

 • การจัดการด้านการหย่าร้าง

  ใช้กับสินทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้อดีตคู่สมรสหรือคู่ครองใหม่ บุตรหลาน หรือครอบครัวขยายเรียกร้องสินทรัพย์ของธุรกิจในกรณีใดๆ

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ลดลง

  การที่ทรัสตีมีส่วนร่วมน้อยที่สุดหมายถึงค่าใช้จ่าย/ ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากรณีของทรัสต์ดั้งเดิมมาก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์ Vista ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินยังต่ำกว่าของทรัสต์โดยทั่วไปด้วย เพราะมีหนังสือก่อตั้งทรัสต์มาตรฐานที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

 • สามารถเพิกถอนได้

  ทำให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถยกเลิกหรือแก้ไขหนังสือก่อตั้งทรัสต์ได้ หากสถานการณ์ในครอบครัวหรือสถานการณ์อื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป

 • ความแน่นอน

  ชื่อของเจ้าของที่ได้รับผลประโยชน์ในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะได้รับหุ้นของบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตลงนั้น จะปรากฏในหนังสือก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น

 • การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

  สินทรัพย์ของทรัสต์ที่ถืออยู่ภายใต้กองทรัสต์ Vista ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินช่วยให้ตัวตนและผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

ใช้เวลา 1 เดือนครึ่ง** ในการจัดตั้งทรัสต์พร้อมบริษัทนอกอาณาเขต

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทรัสต์ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินอยู่ที่ 4'500 ยูโร ซึ่งรวมถึง:

 • กฎบัตรรัฐธรรมนูญของกองทรัสต์ VISTA ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • การจัดเตรียมหนังสือก่อตั้งทรัสต์
 • การแต่งตั้งทรัสตี
 • ค่าธรรมเนียมของทรัสตี
 • ค่าธรรมเนียมของรัฐในปีแรก

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุอยู่ที่ 2'500 ยูโร (รวมค่าธรรมเนียมของทรัสตี ค่าธรรมเนียมของรัฐ ฯลฯ)

นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน: ./rates-bvicompanies.

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับกองทรัสต์ VISTA ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน กรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา เราจะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

 

SFM Captcha Image

คำปฏิเสธความรับผิด:ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะส่งให้ SFM จะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

* ฟิลด์บังคับ.

** ขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ของขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ.

Stars