header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในบาฮามาส
ข้อควรทราบ
บาฮามาสมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในบาฮามาสได้รับอนุญาตให้ติดต่อสัมพันธ์กับบริษัทมืออาชีพ เก็บรักษาหนังสือและบันทึกต่างๆ จัดการประชุมกรรมการบริษัทหรือสมาชิก และเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสำนักงานในบาฮามาส นอกจากนี้ ยังสามารถขอใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นๆ บนเกาะได้ หากรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบาฮามาส
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทในบาฮามาสได้รับการกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2000 โดยมีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (Securities Commission of the Bahamas) เป็นหน่วยงานควบคุมดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 67 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทจะต้องเก็บรักษางบดุล บัญชี และบันทึกข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามที่กรรมการบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือเป็นที่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
บาฮามาสมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารดี
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-5
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำ: 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว)
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนและผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร