dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

คำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับการเก็บภาษีและกฎหมายของมอลตา

 

ข้อมูลด้านภาษีโดยพื้นฐาน

บริษัทที่จดทะเบียนและมีภูมิลำเนาอยู่ในมอลตาต้องชำระภาษี โดยคิดจากรายได้ทั่วโลกของบริษัท กิจการดังกล่าวจะได้รับการเก็บภาษีอย่างไรนั้น พิจารณาที่กำไรสุทธิ แล้วปรับดุลกับยอดขาดทุน/ ค่าใช้จ่าย และการเสื่อมราคา กิจการได้รับอนุญาตให้ดึงยอดที่ขาดทุนไปหักลบกับกำไรที่มีความเป็นไปได้ในปีภาษีถัดไป โดยไม่มีกำหนดเวลาในการกระทำดังกล่าว

หากบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดในการบรรเทาภาษีสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีอยู่สำหรับการขาดทุนที่อนุญาตให้มีได้ ซึ่งบริษัทเวนคืนไปยังบริษัทที่ทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของบริษัทในมอลตา

เนื่องจากมอลตาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ปัจจุบันมอลตาจึงเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ด้วยวิธีในการจัดโครงสร้างองค์กรและการวางแผนด้านภาษีในยุโรปที่เอื้ออำนวย หนึ่งในปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักลงทุนมายังมอลตาในปัจจุบันนี้ คือ แนวทางในการจ่ายเงินปันผลและภาษี

การคืนเงินภาษีในมอลตา

มอลตามีอัตราภาษีองค์กรมาตรฐาน 35% ซึ่งเรียกเก็บจากรายได้ของบริษัทในแต่ละปีงบประมาณ เมื่อเงินปันผลได้รับการกระจายไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์ขอคืนเงินภาษีจากกำไรขององค์กร อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถยื่นขอคืนภาษีในกรณีที่องค์กรดำเนินงานในมอลตาในฐานะสาขาในต่างประเทศได้ด้วย การคืนภาษีที่ได้รับอนุญาตมีดังต่อไปนี้:

  • การคืนภาษี 100% ใช้ได้กับกิจการที่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่เรียกว่า “การยกเว้นผู้มีส่วนร่วม”
  • การคืนภาษี 66% (สองในสาม) ใช้ได้กับบริษัทที่ขอบรรเทาภาษีซ้อน ขึ้นอยู่กับประเภทที่บริษัทยื่นขอ ซึ่งจำกัดเฉพาะภาษีที่กิจการชำระในมอลตาเท่านั้น
  • การคืนภาษี 85% (หกในเจ็ด) ใช้ได้กับกำไรที่ได้รับจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในการมีผลบังคับใช้ อัตราภาษีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5%
  • การคืนภาษี 71% (ห้าในเจ็ด) ใช้ได้กับภาษีที่ชำระค่าดอกเบี้ยเชิงรับที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นผู้มีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ด้วย ในการมีผลบังคับใช้ อัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ 10%

เงินปันผลหุ้น

บริษัทต้องการ 35% ของการจ่ายเงินขั้นต้นเมื่อจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจเลือกที่จะไม่สำแดงเงินปันผลของตนหากความรับผิดชอบด้านภาษีของผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงอัตราภาษีส่วนบุคคล 35% (สูงสุดในมอลตา) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับอนุญาตให้ยื่นขอคืนภาษีใดๆ ที่บริษัทชำระแล้วด้วย โดยพื้นฐานแล้ว ผู้พำนักอาศัยมีเครดิตภาษีกับหุ้นใดๆ ที่ตนถืออยู่

มอลตาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัว โดยเข้าร่วมในปี 2004 ซึ่งทำให้มอลตามีและสามารถมอบผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีใดๆ ของรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ มอลตายังมีสนธิสัญญาด้านภาษีหลายอย่างกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยมีรูปแบบสนธิสัญญาด้านภาษีมาตรฐานที่แตกต่างกันไป มีบางกรณีที่สนธิสัญญาภาษีซ้อนไม่บังคับใช้ ในกรณีเหล่านี้ มอลตาอนุญาตให้มีการบรรเทาฝ่ายเดียวจากรายได้ที่ชำระภาษีภายในเขตอำนาจอื่น

ระบบภาษีของรัฐบาลมอลตาไม่เก็บภาษีดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ หรือเงินปันผล นอกจากนี้ ยังไม่มีการตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) หรือกฎหมาย CFC ในมอลตาอีกด้วย

สนธิสัญญาภาษีซ้อน

มอลตาได้ต่อรองสนธิสัญญาภาษีซ้อนหลายฉบับได้สำเร็จ ซึ่งใช้ได้กับบริษัทมอลตาทั้งหมด ยกเว้นบริษัทนอกอาณาเขต (ซึ่งจัดตั้งบริษัทภายใต้กฎหมายศูนย์บริการทางการเงินของมอลตา (Malta Financial Services Centre Act)) สนธิสัญญาทั้งหมดที่มีในมอลตา ยกเว้นสนธิสัญญาสวิส (Swiss Treaty) เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของรูปแบบสนธิสัญญาภาษีของ OECD กฎหมายภายในประเทศของมอลตารับรองว่า สนธิสัญญาภาษีซ้อนจะได้รับการพิจารณาเป็นสำคัญ เพื่อลดปัญหาการตัดสินว่าจะบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับใด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลายสิ่งในมอลตาจำเป็นต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าที่ต้องเสียภาษีของสินค้า

  • สินค้านำเข้า หน่วยงานควบคุมด้านศุลกากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าเมื่อมีการปล่อยสินค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังอาจมีภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในกรณีอื่นๆ ในขณะที่สินค้านำเข้าอื่นๆ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมบูรณ์
  • สิ่งที่สหภาพยุโรปเรียกว่า “การได้มาซึ่งสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่ม (Intra-Community Acquisitions)” คือ สินค้าที่จัดหาโดยธุรกิจหนึ่งในรัฐที่เป็นสมาชิกให้แก่อีกธุรกิจหนึ่งในรัฐที่เป็นสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง การได้มาเหล่านี้ต้องเสียภาษีเสมอ ยกเว้นจะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สินค้าและบริการที่ผลิตในมอลตาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ในทางธุรกิจ

โดยทั่วไป จะมีการบังคับใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน 18% แต่มีกรณียกเว้นที่อัตราอาจลดลงเหลือ 7% หรือ 5% มอลตามีกรรมาธิการดูแลภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบ

กฎหมายและเขตอำนาจในมอลตา

ระบบกฎหมายที่ซับซ้อนของมอลตาได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้หลักการทั่วไป 2 หลักการ คือ กฎหมายสามัญของแองโกล-แซกซอน และประมวลกฎหมายนโปเลียน มอลตามีระบบกฎหมายแบบลูกผสมที่โดยหลักแล้วมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของอังกฤษ และตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก แต่ก็ยังรักษาความยืดหยุ่นสำหรับอนุญาโตตุลาการและระบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งอื่นๆ ในปัจจุบัน มอลตามีกรอบด้านกฎหมายที่แข็งแกร่ง เข้าถึงได้ และยืดหยุ่น ทำให้มอลตาเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูด โดยมีชื่อเสียงในระดับสากลในฐานะประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจในแนวทางที่มีความอเนกประสงค์และทันสมัย เนื่องจากมอลตาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์ มอลตาเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในปี 2004 และ OECD ในปี 2005 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศนี้ก็ได้มุ่งมั่นที่จะดึงดูดธุรกิจเข้ามายังประเทศ ด้วยแนวทางที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

นอกจากนี้ มอลตายังได้ออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่นับว่ามีความเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมด้วยกฎหมายอื่นๆ เช่น การจัดการภายในและการควบคุมความลับอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและกำกับโดยมาตรฐานสากล หน่วยงานให้บริการทางการเงินของมอลตา (Malta Financial Services Authority) คือหน่วยงานกำกับดูแลเพียงผู้เดียวของประเทศ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดภายในขอบข่าย ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินและเครดิต บริษัทประกัน ทรัสต์ และการลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการการจดทะเบียนบริษัทและหน่วยงานด้านภาษีระหว่างประเทศ เพื่อการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

การธนาคารในมอลตา

ธนาคารกลางยุโรปพิจารณาว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารของมอลตาถือว่ามีความยืดหยุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งภายในกลุ่มการค้า

  • ในช่วงหลายปีติดต่อกัน โครงสร้างการธนาคารของมอลตาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉลี่ยสองเท่าของอัตราโดยเฉลี่ยทั่วทั้งสหภาพยุโรป
  • มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มโดยเฉลี่ย 16.2% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มมาก โดยมีลิทัวเนียอยู่ในอันดับสองที่ 10.1%
  • มอลตาได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในช่วงวิกฤติทางการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 10 ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ด้วย

นักวิเคราะห์เชื่อว่า กรอบทางด้านการธนาคารที่แข็งแกร่งของมอลตาทำให้ประเทศแห่งนี้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยมีการเติบโตที่เห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศอื่นๆ หลายแห่งต้องดิ้นรน ในทศวรรษที่ผ่านมา มอลตาเปลี่ยนจากที่เคยมีธนาคารปลีกเพียง 4 แห่ง ไปเป็นประเทศที่มีสถาบันที่ต่างชาติเป็นเจ้าของหรือสถาบันเครดิตของเอกชน 24 แห่ง และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตอีก 15 แห่ง ซึ่งบางแห่งเป็นแบรนด์สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ในปัจจุบัน มอลตายังมีธนาคารที่ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าโดยเฉพาะอีกด้วย

ธนาคารพาณิชย์ในมอลตาอาจถือบัญชีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบ พร้อมการดำเนินธุรกรรมที่ปลอดภัย ในขณะที่ธนาคารบางแห่งให้บริการดูข้อมูลออนไลน์เท่านั้น ในบางกรณี ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายละเอียดด้านการธนาคารจากที่ใดก็ได้ในโลก ขอบเขตบริการด้านการธนาคารในมอลตาครอบคลุมทั้ง Visa, AmEx และ MasterCard ทั้งแบบส่วนบุคคลและของบริษัท

บุคคลและบริษัทที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในมอลตาได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เปิดและดำเนินการบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยได้รับการยกเว้นจากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากในบริการธนาคารในประเทศ และที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่มีการเก็บภาษีขาออกของเงินลงทุนจากรายได้หรือเงินทุน

เราสามารถช่วยเหลือทั้งผู้ที่อาศัยและไม่ได้อาศัยอยู่ในมอลตา องค์กร และหน่วยงานในการดำเนินกระบวนการอย่างเป็นทางการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการเปิดบัญชีธนาคาร และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินอื่นๆ ในมอลตา

เอกสารราคาด้านบัญชีของมอลตา

ธุรกรรม/ รายการ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี
1 - 50 800 € 1000 €
51 - 100 1200 € 1200 €
101 - 300 2100 € 1500 €
301 - 500 2950 € 2000 €
+500 ตามคำขอ ตามคำขอ

 

Stars